Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI & THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG

Tất cả các hoạt động chiến lược, quản trị vận hành của nhà trường được thống nhất thực hiện dựa trên 5 giá trị cốt lõi:

  • Khai phóng (Liberal) 
  • Sáng tạo (Creativity)
  • Thực tiễn (Practice)
  • Phản biện (Critical Thinking)
  • Tôn trọng sự khác biệt (Respect Differences)/Tính cá nhân (Personal)

Thông điệp hành động của trường Đại học Á Châu: Liberate yourself – Giúp bạn khai phóng bản thân

Với thông điệp giáo dục khai phóng, trường Đại học Á Châu hướng tới xây dựng mô hình trường Đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam, là nơi tất cả sinh viên đều được tự do lựa chọn định hướng cho bản thân, đánh thức và phát triển tiềm năng tối đa để tự tin trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng với mọi biến đổi trong thế giới số 4.0, tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ để kiến tạo tương lai và đóng góp cho cộng đồng.

Mang tiêu chí tiên quyết là lấy người học làm trọng tâm phát triển, vượt ra khỏi giới hạn của giảng đường hay những thành công chỉ đo bằng điểm số, trường Đại học Á Châu cam kết thực hiện hóa tất cả mong muốn chọn trường đại học của thế hệ trẻ, đem đến một môi trường giáo dục năng động, cởi mở, hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, đảm bảo cơ hội nghề nghiệp vững vàng tại tập đoàn CMC và các tập đoàn đa quốc gia khác,…